คกก.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

คกก.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ดร. สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วย ผู้แทนกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุม

ดร.สาธิตกล่าวว่า ขณะนี้พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ได้มีการตรากฎหมายลูกครบถ้วนแล้ว ขอให้คณะกรรมการฯได้ช่วยกันกำกับติดตามความก้าวหน้าของการบังคับใช้กฎกระทรวง เพื่อให้วัยรุ่นได้รับสิทธิตามกฎหมาย และขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานจนสามารถทำให้อัตราคลอดในวัยรุ่นลดลงอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะบรรลุเป้าหมายที่เคยตั้งไว้ไม่เกิน 25 ต่อพันประชากร ก่อนเวลาที่กำหนด

คกก.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ซึ่งจากข้อมูลสถิติสาธารณสุข ปี 2533 – 2563 อัตราคลอดมีชีพในวัยรุ่นอายุ 15 – 19 ปี เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2563 กับปี 2564 พบว่า ในปี 2564 อัตราคลอดในวัยรุ่นอายุ 15 – 19 ปี มีแนวโน้มต่ำกว่า 25 ต่อพันประชากรและมีแนวโน้มลดลงในทุกเขตสุขภาพ ในภาพรวมลดลงเท่ากับ 19.6 ต่อพันประชากร ส่วนอัตราคลอดมีชีพเท่ากับ 23.1 ต่อพันประชากร

ซึ่งในวันนี้คณะกรรมการฯจะได้พิจารณาปรับค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ฯ ในระยะครึ่งหลัง (พ.ศ. 2566-2570) ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินงานและสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยในที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ ปรับค่าเป้าหมายอัตราคลอดในวัยรุ่นอายุ 15 – 19 ปี จากเดิม ไม่เกิน 25 ต่อพันประชากร ภายในปี 2569 เป็น ไม่เกิน 15 ต่อพันประชากร ภายในปี 2570 และให้คงค่าเป้าหมาย อัตราคลอดในวัยรุ่นอายุ 10 – 14 ปี ไว้ที่ ไม่เกิน 0.5 ต่อพันประชากร ภายในปี 2570 และเห็นชอบให้มีคณะทำงานบูรณาการฐานข้อมูล กำหนดแนวทางการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพพร้อมจัดทำรายละเอียดชุดข้อมูลแม่วัยรุ่น ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นฐานข้อมูลในการขับเคลื่อนกลไลช่วยเหลือแม่วัยรุ่น

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ locandapratodera.com

ufa slot

Releated