รองผู้ว่า กทม.เช็คดราม่า มื้อเที่ยง ร.ร.กทม.ยันถูกหลักโภชนาการ

รองผู้ว่า กทม.เช็คดราม่า มื้อเที่ยง ร.ร.กทม.ยันถูกหลักโภชนาการ

สืบเนื่องกรณีโลกออนไลน์แชร์ภาพอาหารในถาดหลุมมีแกงหน่อไม้ดองและแกงส้มในปริมาณน้อย โดยมีการระบุว่ามาจากโรงเรียนในสังกัด กทม. เขตบางเขน

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า หลังจากได้รับทราบเรื่องดังกล่าวได้ดำเนินการให้สำนักการศึกษาและสำนักงานเขตบางเขนตรวจสอบ โดยสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือแจ้งสำนักงานเขต ให้กำกับ ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพอาหารเช้า/กลางวัน และให้โรงเรียนดำเนินการตามระบบ Thai School Lunch for BMA ในการกำหนดรายการอาหารในแต่ละสัปดาห์ และแสดงค่าพลังงาน รวมถึงสารอาหารที่นักเรียนจะได้รับ โดยติดประกาศไว้หน้าห้องอาหารทุกวัน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้ทราบ รวมทั้งตรวจสอบเมนูอาหาร ให้ตรงตามเมนูอาหารที่โรงเรียนจัดให้นักเรียนรับประทานในแต่ละวัน

ซึ่งในภาคเรียนที่ 1/2565 นี้ สำนักการศึกษาได้จัดทำโครงการโรงเรียนต้นแบบอาหารสำหรับนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม หัวหน้าฝ่ายการศึกษา พยาบาลอนามัยโรงเรียนศูนย์บริการสาธารณสุข เป็นคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต คัดเลือกเขตละ 3 โรงเรียน ซึ่งได้คัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมเป็น 150 โรงเรียน เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารทั้ง 50 สำนักงานเขตอีกด้วย

นอกจากนี้ยังจัดเมนูอาหารฯ ด้วยระบบ Thai School Lunch for BMA ในการจัดอาหารฯ ให้กับนักเรียนได้รับประทานทุกวัน ซึ่งอาหารที่จัดเมนูผ่านระบบจะแสดงค่าพลังงานและสารอาหารที่ได้รับในแต่ละมื้อตามหลักโภชนาการ และการจัดหาอาหารโดยสำนักงานเขตและโรงเรียนดำเนินการใช้วิธีจ้างเหมาจัดหาอาหารหรือซื้อวัตถุดิบมาปรุงอาหาร ให้กับนักเรียนตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยให้ผู้อำนวยการเขตดำเนินการตรวจสอบ กำกับ ดูแลโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ อย่างเข้มข้นและจริงจังโดยเคร่งครัดต่อไป

รองผู้ว่า กทม.เช็คดราม่า มื้อเที่ยง ร.ร.กทม.ยันถูกหลักโภชนาการ

“ในส่วนของสำนักงานเขตบางเขน ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าโรงเรียนในสังกัด ในเมนูอาหารไม่มีแกงหน่อไม้ดอง ส่วนแกงส้มเป็นแกงส้มผักรวม ดังนั้นอาหารของโรงเรียนจะมีคุณภาพและมีโภชนาการครบถ้วน เนื่องจากได้ดำเนินการจัดทำอาหารมื้อเช้ามื้อกลางวันโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch for BMA ของกรุงเทพมหานคร ที่ได้มีการประเมินโภชนาการและคุณภาพอาหารและมีการสอบถามความต้องการของนักเรียนในการทำเมนูอาหาร โดยเน้นคุณภาพอาหาร โภชนาการครบ 5 หมู่ เนื่องจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อาหารกลางวันอาจจะไม่ถูกใจนักเรียนบางส่วนได้

ประกอบกับสำนักการศึกษาได้มีหนังสือแจ้งสำนักงานเขต ให้กำกับ ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพอาหารเช้า/กลางวัน และให้โรงเรียนดำเนินการตามระบบ Thai School Lunch for BMA ในการกำหนดรายการอาหารในแต่ละสัปดาห์และแสดงค่าพลังงาน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้ทราบรวมทั้งตรวจสอบเมนูอาหารให้ตรงตามเมนูอาหารที่โรงเรียนจัดให้นักเรียนรับประทานในแต่ละวัน โดยโรงเรียนได้แจ้งเมนูอาหาร โดยการติดที่บอร์ดทางเข้าโรงอาหารของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนทราบเมนูอาหารประจำเดือนมิถุนายนอีกด้วย” นายศานนท์กล่าว

นายศานนท์กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ได้ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวด ตรวจสอบกำกับดูแลการบริหารจัดการเรื่องอาหารเช้าและอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. ให้นักเรียนได้รับอาหารที่มีประโยชน์ สะอาด ถูกหลักโภชนาการ และมีปริมาณเพียงพอ

โดยจัดเมนูอาหารฯ ด้วยระบบ Thai School Lunch for BMA ให้กับนักเรียน ซึ่งอาหารที่จัดเมนูผ่านระบบจะแสดงค่าพลังงานและสารอาหารที่ได้รับในแต่ละมื้อตามหลักโภชนาการ โดยมอบหมายให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ฝ่ายการศึกษา ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 ร่วมตรวจสอบคุณภาพอาหารและหมั่นเข้าไปดูแลโรงเรียนในสังกัดอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องปริมาณอาหารให้เพียงพอซึ่งทางโรงเรียนแจ้งว่าหากอาหารเช้าและอาหารกลางวันนักเรียนไม่อิ่มสามารถเติมอาหารได้ตลอดเวลา

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ locandapratodera.com

UFA Slot

Releated